Statut ICCF
 
 
STATUT ICCF
(Obowiązuje od 01.01.2007)
 
ROZDZIAŁ 1 - STATUS, ZASADY I CEL
 
1.1 Międzynarodowa Federacja Szachów Korespondencyjnych (The International Correspondence Chess Federation - ICCF) jest ogólnoświatową organizacją szachów korespondencyjnych i jest niezależna. Jej połączenie z inną organizacją lub jej rozwiązanie wymaga jednogłośnego zatwierdzenia przez Kongres ICCF.
.
1.2 Szachy korespondencyjne są definiowane jako partia szachowa, w której zawodnicy nie siedzą naprzeciw siebie przy szachownicy aby wykonywać swoje posunięcia. Posunięcia są przekazywane przez dowolny środek transmisji długodystansowej z grą na czas, liczoną zwykle w dniach na posunięcie.
.
1.3 ICCF jest organizacją demokratyczną, która nie zezwala na dyskryminację ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, polityczne lub inne opinie, narodowość lub pochodzenie społeczne, stan posiadania, urodzenie lub inny status. ICCF zachowuje ścisłą neutralność w sprawach wewnętrznych federacji członkowskich oraz innych organizacji stowarzyszonych.
.
1.4 Wszyscy urzędnicy ICCF pracują społecznie, chyba że umowa zatwierdzona wcześniej przez Kongres ICCF stanowi inaczej.
.
1.5 Siedziba ICCF znajduje się w Szwajcarii. Kongres jest upoważniony do utworzenia biura (biur) ICCF w dowolnym miejscu na świecie, stosownie do potrzeb.
.
1.6 Celami ICCF są organizowanie, rozwój i promocja nauki oraz uprawiania międzynarodowej korespondencyjnej gry szachowej na całym świecie. Wspiera i promuje ona bliską międzynarodową współpracę pomiędzy zawodnikami szachowymi, entuzjastami oraz z Międzynarodową Federacją Szachową (the Fédération Internationale des Échecs FIDE), dążąc przez to do rozszerzenia kontaktów oraz przyjacielskiej zgody wśród ludzi na całym świecie.
.
1.7 ICCF jest odpowiedzialne za przepisy międzynarodowej korespondencyjnej gry szachowej zdefiniowanej w paragrafie 1.2, wliczając w to odnoszące się do oficjalnych indywidualnych oraz drużynowych mistrzostw świata. Promuje ona również oraz ma prawo autoryzować inne międzynarodowe korespondencyjne turnieje szachowe.
.
1.8 Zgodnie ze swoimi przepisami, ICCF nadaje indywidualne rankingi i nagradza tytułami szachistów korespondencyjnych oraz sędziów na całym świecie.
.
1.9 Rok finansowy ICCF rozpoczyna się 1 stycznia i kończy się 31 grudnia każdego roku. Rozliczenie (zestawienie dochodów i rozchodów) oraz coroczne sprawozdania finansowe są przedstawiane we frankach szwajcarskich, podobnie jak wszystkie inne informacje finansowe ICCF, chyba że dogodnie jest przedstawić je w innych walutach.
.
1.10 Aby ułatwić komunikowanie się i organizację, ICCF posiada biura strefowe/ turniejowe zorganizowane tam gdzie to możliwe zgodnie z regionalnym punktem widzenia.
.
1.11 Oficjalnymi językami ICCF są angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i hiszpański. Angielski jest językiem roboczym ICCF i, w razie rozbieżności dokumentów opublikowanych w różnych językach, wersja angielska jest miarodajna. W celu ułatwienia korespondencji i dyskusji zachęca się do stosowania również inne języki.
.
1.12 ICCF posiada swoje własne logo firmowe, motto "AMICI SUMUS" (jesteśmy przyjaciółmi) oraz hymn. Te własności nie mogą być powielane bez uzyskania wcześniejszej zgody ICCF.
.
1.13 Zmiany do tego statutu wymagają większości dwóch trzecich głosów na kongresie (zobacz rozdział 4). Jakiekolwiek propozycje zmian w statucie ICCF muszą być zgłoszone co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem kongresu.
.
ROZDZIAŁ 2 - CZŁONKOWIE ICCF, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 
2.1 Członkami ICCF są narodowe organizacje szachowej gry korespondencyjnej (dopuszcza się tylko jedną organizację na kraj), które sprawują zasadniczą władzę nad działalnością w zakresie szachowej gry korespondencyjnej w swoim kraju (posiadającym również pełne członkostwo FIDE). Każda organizacja członkowska ma prawo głosu na kongresie.
.
2.2 Narodowa organizacja szachowej gry korespondencyjnej chcąca przyłączyć się do ICCF musi złożyć pisemne podanie do sekretarza generalnego, które powinno zawierać liczbę zawodników/ członków zarejestrowanych w tej organizacji, jej statut, skład oraz przepisy, a także inne informacje na prośbę ICCF. Należy ustalić jej relacje z narodową federacją szachową (członkiem FIDE) poprzez wysłanie zapytania. Decyzję o przyjęciu w poczet członków ICCF podejmuje kongres.
.
2.3 Oznaczenie każdego kraju w ICCF będzie zgodne z wersją obowiązującą w FIDE, czyli 3‑literowym kodem ISO (International Standards Organisation).
.
2.4 Członkowie mają prawo uczestniczyć oraz głosować na kongresie, wyznaczyć pisemne pełnomocnictwo do głosowania w ich imieniu oraz przedstawiać propozycje do rozważenia przez biuro wykonawcze (Executive Board) oraz kongres ICCF. Każdy członek ma obowiązek nominować swojego oficjalnego delegata do ICCF zdolnego do realizacji wszystkich zadań, w tym reprezentowania na kongresie, i poinformować o tym sekretarza generalnego. Organizacje członkowskie są uprawnione do uczestniczenia w turniejach drużynowych organizowanych przez ICCF oraz nominowania zawodników do turniejów indywidualnych zgodnie z przepisami i limitami określonymi przez ICCF.
.
2.5 Kongres decyduje o ilości członków, wielkości opłat turniejowych i innych. Biuro wykonawcze jest władne ustalić wpisowe do każdego nowego turnieju, które będzie potwierdzone lub ustalone inaczej, dla podobnych turniejów w przyszłości.
.
2.6 Członkowie są odpowiedzialni za monitorowanie i przedstawianie wszystkich zgłoszeń do ICCF, zarówno do turniejów indywidualnych jak i drużynowych. Jeśli federacja narodowa odrzuci zgłoszenie zawodnika do turnieju indywidualnego ICCF, może on odwołać się do dyrektora turniejów światowych (World Tournaments Director), który podejmie ostateczną decyzję. W takich przypadkach dyrektor turniejów światowych przed podjęciem decyzji musi uzyskać pełną informację z właściwej narodowej federacji członkowskiej.
.
2.7 Członkowie muszą uznawać oraz przestrzegać statut, przepisy i decyzje ICCF oraz muszą przekazywać swoje opłaty członkowskie oraz inne opłaty niezwłocznie w okresach ustalonych przez dyrektora finansowego (Finance Director). Nieprzestrzeganie zobowiązań finansowych lub dopuszczanie się czynów, które wykraczają przeciwko statutowi ICCF może skutkować zawieszeniem członkowstwa lub wykluczeniem przez kongres ICCF, na wniosek biura wykonawczego.
.
2.8 Osoby, które pracowały zasłużenie jako prezydent ICCF mogą być wybrane przez kongres większością 2/3 głosów jako honorowy prezydent ICCF.
 
Osoby, które pracowały zasłużenie we wspieraniu międzynarodowej szachowej gry korespondencyjnej mogą być wybrane przez kongres większością 2/3 głosów jako honorowy członek ICCF.
 
Honorowi prezydenci oraz honorowi członkowie mają prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach biura wykonawczego i kongresach jako doradcy bez prawa głosu. Powinni oni być informowani o wszelkich działaniach ICCF.
 
2.9 Międzynarodowe kluby szachów korespondencyjnych zrzeszone w ICCF
 
2.9.1 ICCF może umawiać się w celu ustalenia związków z innymi międzynarodowymi klubami szachów korespondencyjnych na całym świecie. Każde porozumienie stowarzyszeniowe oraz ich warunki, prawa i obowiązki podlegają zatwierdzeniu przez kongres. Międzynarodowy klub szachów korespondencyjnych definiuje się jako klub o formalnej strukturze, składzie i zbiorowym zarządzaniu.
 
2.9.2 Stowarzyszone międzynarodowe kluby szachów korespondencyjnych będą płaciły roczną składkę stowarzyszeniową w zamian za realizowane usługi przez ICCF.
 
2.9.2 Za podjęte zobowiązania międzynarodowe kluby szachów korespondencyjnych stowarzyszone z ICCF odpowiedzialne są tylko i wyłącznie przed swoimi członkami.
.
ROZDZIAŁ 3 - STRUKTURA ICCF 
 
3.1 Komórkami ICCF są:

a. kongres (Congress)
b. biuro wykonawcze (Executive Board)
c. komitet zarządzający (Management Committe)
d. audytor (rewident księgowy) (Auditor)
 
3.2 W skład biura wykonawczego wchodzą:
 
a. prezydent (President)
b. sekretarz generalny (General Secretary)
c. dyrektor finansowy (Finance Director)
d. dyrektor turniejów światowych (World Tournament Director)
e. dyrektor marketingu (Marketing Director)
f. dyrektor usług (Services Director)
g. dyrektorzy strefowi (Zonal Directors) (nie więcej niż 4)
 
Stanowiska te są wspierane przez komisarzy (Commissioners), którzy mają specyficzne obowiązki. Zakres obowiązków (Outline Duties) dla członków biura wykonawczego oraz komisarzy jest określony w osobnym dokumencie "Zakres obowiązków", który nie stanowi części tego statutu.
.
3.3 Komitet zarządzający składa się z biura wykonawczego oraz wszystkich komisarzy.
.
3.4 Członkowie biura wykonawczego (oprócz dyrektorów strefowych) oraz audytor są zwykle wybierani przez kongres podczas wyborów organizowanych co cztery lata i przejmują biuro 1 stycznia roku następnego po dacie kongresu. Jednakże jeśli są konieczne wybory w środku kadencji będą one zorganizowane pocztą elektroniczną i nowo wybrani członkowie przejmą biuro natychmiast. (Szczegóły związane z wyborami są ujęte w osobnym dokumencie "ICCF Voting Regulations and Electoral Procedures", załącznik C )
.
3.5 Wybory dyrektora strefowego są organizowane w obrębie każdej strefy.
.
3.6 Termin sprawowania urzędu przez członków biura wykonawczego kończy się z upływem normalnego 4 letniego cyklu wyborczego.
3.7 Zapotrzebowanie na komisarzy oraz ich wyznaczenie leży w gestii biura wykonawczego. O ile to konieczne wyznaczenia podlegają zatwierdzeniu przez kongres.
.
3.7.1 Komisarze pełnią obowiązki, podlegające w całości nadzorowi przez biuro wykonawcze lub kongres, za wyjątkiem wymaganego wcześniej upoważnienia kongresu co do ilości lub wyznaczenia ustalonych komisarzy.
3.8 Żadna osoba nie będzie wyznaczona na więcej niż jedno stanowisko w biurze wykonawczym lub komitecie zarządzającym.
3.9 Jeśli członek biura wykonawczego, lub inny urzędnik ICCF, wyraźnie zaniedbuje wypełnianie swoich obowiązków ujętych w "Zakresie obowiązków", prezydent, za zgodą przynajmniej dwóch trzecich członków biura wykonawczego, ma prawo zwolnić tego urzędnika i po upływie dwóch miesięcy rozpocząć proces wyboru opisany w artykule 3.4. Zwolniony urzędnik może złożyć zażalenie na nieuzasadnione zwolnienie do komitetu arbitrażowego w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zwolnieniu.
.
 
ROZDZIAŁ 4 - PRZEZNACZENIE KOMÓREK
 
4.1 Kongres
.
4.1.1 Kongres jest najwyższą władzą ICCF, która sprawuje władzę ustawodawczą. Zatwierdza on budżet ICCF, wybiera biuro wykonawcze i audytora oraz określa strukturę ICCF. Nadzoruje działania zlecone biuru wykonawczemu oraz urzędnikom ICCF.
.
4.1.2 Głosującymi członkami kongresu są oficjalni delegaci organizacji członkowskich.
.
 
4.1.3 Nie jest wymagane kworum podczas posiedzeń kongresu.
.
4.1.4 Jeśli organizacja członkowska nie może być reprezentowana przez swojego delegata na kongresie, jest ona uprawniona do wykonywania swoich praw wyborczych:
 
(a) poprzez zastępcę z tej samej organizacji, posiadającego pisemne upoważnienie zainteresowanej organizacji,
(b) przez przedstawienie stosownej pisemnej deklaracji, stwierdzającej jasno jej intencje wyborcze
(c) przez przyznanie w formie pisemnej swoich praw wyborczych (pełnomocnictwo) innemu głosującemu członkowi lub honorowemu prezydentowi lub honorowemu członkowi.
 
Zastępcy z punktu a) są uprawnieni do przyjęcia pełnomocnictw od innych organizacji członkowskich.
Jednakże żadna osoba nie może okazać ogółem więcej niż 3 głosy.
.
4.1.5 Kongres powinien zbierać się przynajmniej co drugi rok. O przygotowaniach do kongresu powinien zdecydować kongres poprzedzający lub, w przypadku braku takiej decyzji, prezydent.
.
4.1.6 Zaproszenia, porządek obrad oraz formalne uwagi do kongresu powinny być wysłane przez biuro wykonawcze ICCF, razem z zaproszeniem oraz informacjami federacji przyjmującej, przynajmniej cztery miesiące przed kongresem. Propozycje związane z porządkiem obrad kongresu muszą dotrzeć do sekretarza generalnego, lub odpowiedniego urzędnika ICCF, przynajmniej jeden miesiąc przed rozpoczęciem kongresu.
 
W razie zaistnienia wyjątkowych okoliczności prezydent ICCF ma prawo odwołać lub przełożyć posiedzenie kongresu.
.
4.1.7 Nadzwyczajne posiedzenie kongresu będzie zwołane przez biuro wykonawcze na wniosek większości członków ICCF lub dwóch trzecich członków biura wykonawczego. Będzie ono zwołane w ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania takiego wniosku.
.
4.1.8 Wniosek o nadzwyczajne posiedzenie kongresu powinien zawierać miejsce, cel oraz porządek obrad. Biuro wykonawcze podejmie stosowne przygotowania i poinformuje o szczegółach wszystkie organizacje członkowskie przynajmniej jeden miesiąc przed datą posiedzenia.
.
4.2 Biuro wykonawcze
.
4.2.1 Biuro wykonawcze stanowi władzę wykonawczą ICCF.
.
 
4.2.2 Biuro wykonawcze prowadzi ogólne sprawy ICCF oraz koordynuje działania swoich urzędników i organizacji. Zajmuje się ono bardziej szczegółowym rozpatrywaniem spraw oraz przedstawia propozycje kongresowi.
.
4.2.3 Biuro wykonawcze będzie zbierać się przynajmniej raz w roku. Nadzwyczajne posiedzenia biura wykonawczego mogą być zwoływane przez prezydenta.
.
4.2.4 Biuro wykonawcze swoje zadania z każdą organizacją członkowską posiadającą jeden głos powinno realizować w formie pisemnej lub ustnej. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos prezydenta.
.
4.3 Komitet zarządzający
 
4.3.1 Komitet zarządzający składa się z komisarzy, posiadających określony "Zakres obowiązków". Komisarze działają jako przewodniczący komisji. Każdy członek komitetu zarządzającego jest zobowiązany przedstawić kongresowi coroczne sprawozdanie, lub jeśli jest to konieczne komitet zarządzający zbiera się co najmniej raz w roku.
.  
4.4 Audytor (rewident księgowy)
.
4.4.1 Audytor jest odpowiedzialny przed kongresem za weryfikację tego, że konta ICCF i sprawozdania finansowe są zgodne z wymaganiami ICCF oraz właściwą praktyką rachunkowości, oraz powinien przedstawić kongresowi analizy, jeśli jest to konieczne.
.
 
ROZDZIAŁ 5 - KOMITETY APELACYJNE 
 
5.1 Komitety apelacyjne ICCF to:
 
-Komitet apelacyjny (przepisy gry),
-Komitet apelacyjny (inne przepisy ICCF),
-Komitet arbitrażowy
.
5.1.1 Komitet apelacyjny (przepisy gry) zajmuje się tylko przypadkami dotyczącymi stosowania przepisów gry ICCF.
.
5.1.2 Komitet apelacyjny (inne przepisy ICCF) zajmuje się tylko przypadkami dotyczącymi stosowania przepisów turniejowych oraz innych spraw związanych z przepisami a nie ujętych gdzie indziej.
.
5.1.3 Komitet arbitrażowy zajmuje się sprawami szerokiej natury, takimi jak skargi na zachowanie urzędnika ICCF, urzędnika turniejowego (sędzia, organizator), organizację członkowską, lub indywidualnego zawodnika.
.
5.2 Wszystkie komitety apelacyjne uzupełniają się wzajemnie i nie można rozpatrywać ich jako wyższe instancje do dodatkowych odwołań.
.
5.3 Przewodniczący komitetów apelacyjnych są wyznaczani przez biuro wykonawcze. Wyznaczenia te muszą być zatwierdzone przez kongres na następnym posiedzeniu.
.
5.4 Działanie komitetów apelacyjnych ICCF regulują procedury operacyjne. Zawodnicy, kapitanowie drużyn, organizacje członkowskie lub urzędnicy powinni przedkładać odwołania do przewodniczących odpowiednich komitetów apelacyjnych.
.
5.5 Decyzje wszystkich komitetów apelacyjnych są ostateczne.
.
 
ROZDZIAŁ 6 - OSTATECZNE ZAŁATWIENIE SPORÓW (NIE UJĘTYCH WE WCZEŚNIEJSZYCH PARAGRAFACH)
 
6.1 Spory, których materia nie leży w gestii żadnego z komitetów apelacyjnych ICCF powinny być rozstrzygane przez trybunał arbitrażowy składający się z przewodniczących trzech komitetów apelacyjnych ICCF.
.
6.2 Decyzje trybunału arbitrażowego są ostateczne.
.
6.3 Decyzje wszystkich komitetów apelacyjnych oraz trybunału arbitrażowego nie mogą być wniesione do żadnego organu sprawiedliwości.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Statut ten został zatwierdzony przez Kongres ICCF 2006 w Dreźnie (Niemcy) i obowiązuje od 01.01.2007 roku.
 
 
Uwagi:
"Kraje w poszczególnych strefach" ("Countries in each Zone"), "Funkcjonalna struktura ICCF" ("Functional Structure of ICCF"), "Zakres obowiązków biura wykonawczego i członków komitetu zarządzającego" ("Outline Duties of Executive Board and Management Committee Members") oraz "Przepisy i procedury wyborcze" (“Electoral Regulations and Procedures”) są umiejscowione w osobnych załącznikach, które nie są częścią statutu.
 
[Tłumaczenie robocze: Mariusz Wojnar, 10.08.2010]
[Ostatnia korekta: 23.08.2010] 
 
 
 
 
statystyka Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja