Przepisy gry serwer
 

(Obowiązują od 01.01.2010) 
 
Przepisy gry korespondencyjnej w indywidualnych i drużynowych turniejach granych za pośrednictwem serwera
(przepisy dotyczące tylko turniejów drużynowych zaznaczono kursywą oraz poprzedzono słowem "Drużynowe")
 
1. Gra i nadzór
 
(A) Partie powinny być rozgrywane zgodnie z "Przepisami Gry FIDE", z wyjątkiem artykułów, które zostały specjalnie zmodyfikowane dla gry korespondencyjnej w niniejszym regulaminie [lub innych przepisach ICCF].
 
(B) Za prowadzenie turnieju i przebieg partii jest odpowiedzialny wyznaczony sędzia (dyrektor turnieju).
 
(C) [Drużynowe] Każda drużyna posiada kapitana, który w imieniu zawodników utrzymuje stały kontakt z sędzią.
 
(D) [Drużynowe] W przypadkach nieporozumień między zawodnikami kapitanowie drużyn powinni próbować rozwiązać problem przed wysłaniem sprawy do sędziego.
 
(E) Partie rozgrywane są za pomocą serwera ICCF. Jeśli zawodnik z jakiejkolwiek przyczyny utraci dostęp do internetu i niemożliwe jest ponowne ustanowienie połączenia w ciągu 30 dni, to zawodnika uważa się za takiego, który wycofał się z turnieju. Okres 30 dni jest dozwolony raz w roku kalendarzowym.
 
(F) Wyniki partii, a także ich przebieg do ich normalnego zakończenia, są automatycznie zapisywane a sędzia jest informowany poprzez system. W każdym innym przypadku zawodnicy są odpowiedzialni za składanie reklamacji lub kontakt z sędzią w celu rozstrzygnięcia problemów lub sporów.
 
 (F) [Drużynowe]: Wyniki partii, a także ich przebieg do ich normalnego zakończenia, są automatycznie zapisywane a sędzia jest informowany poprzez system. W każdym innym przypadku kapitanowie drużyn są odpowiedzialni za składanie reklamacji lub kontakt z sędzią w celu rozstrzygnięcia problemów lub sporów.
 
(G) Przepisy te mają zastosowanie we wszystkich turniejach (turniejach drużynowych) granych za pośrednictwem serwera ICCF, o ile regulaminy turniejowe lub komunikaty startowe nie stanowią inaczej.
 
2. Korespondencja
 
(A) Wszystkie posunięcia wykonuje się poprzez ich zatwierdzenie na serwerze ICCF.
 
(B) System strony internetowej serwera ICCF generuje natychmiast wiadomość elektroniczną (na podany wcześniej adres e-mail) powiadamiającą przeciwnika o wykonanym posunięciu oraz innych istotnych informacjach.
 
(C) Zawodnicy są odpowiedzialni za monitorowanie na serwerze ICCF przebiegu swoich partii oraz zużytego w nich czasu.
 
3. Brak odpowiedzi
 
(A) W przypadku gdy zawodnik nie wykona posunięcia w ciągu 14 dni, system strony internetowej serwera ICCF generuje automatycznie ponaglenie na podany adres e-mail. Kolejne ponaglenie jest generowane po 28 dniach. Ostateczne ponaglenie jest generowane (również automatycznie) po 35 dniach braku odpowiedzi od zawodnika.
 
(B) W przypadku gdy do zawodnika zostało wysłane ostateczne ponaglenie po upływie 35 dni, musi on albo wykonać posunięcie albo zgłosić do sędziego i swojego przeciwnika chęć kontynuowania gry przed upływem 5 dni od tego ponaglenia. Partia, w której zawodnik nie wykona posunięcia albo nie zgłosi deklaracji kontynuowania gry w ciągu 40 dni od czasu ostatniego posunięcia, może zostać uznana przez sędziego za przegraną.
 
(B) [Drużynowe]: W przypadku gdy do zawodnika zostało wysłane ostateczne ponaglenie po upływie 35 dni, musi on albo wykonać posuniecie albo zgłosić do sędziego (za pośrednictwem kapitana drużyny) i swojego przeciwnika chęć kontynuowania gry przed upływem 5 dni od tego ponaglenia.
Partia, w której zawodnik nie wykona posunięcia albo nie zgłosi deklaracji kontynuowania gry w ciągu 40 dni od czasu ostatniego posunięcia, może zostać uznana przez sędziego za przegraną.
 
4. Posunięcie i proponowane warianty
 
(A) W partiach granych za pośrednictwem serwera nie dopuszcza się proponowania wariantów.
 
5. Zapisy partii, informacje i sprawozdawczość
 
(A) Cała korespondencja dotycząca gry, zapis partii i rejestr dat przechowywane są na serwerze ICCF do końca turnieju i są dostępne dla sędziego, w zależności od potrzeb.
 
(B) Dla bezpieczeństwa zawodnik jest zobowiązany przechowywać zapis partii i rejestr czasów zużytych przez obu zawodników do chwili zakończenia partii, np. w postaci wiadomości elektronicznych (opisanych w paragrafie 2 (B)), a na żądanie sędziego musi przesłać mu posiadane informacje.
 
(C) Zawodnik nie odpowiadający sędziemu na pytania, może zostać uznany za takiego, który wycofał się z turnieju.
 
(D) Wszelkie zmiany stałego adresu oraz adresu poczty elektronicznej należy aktualizować w swoich ustawieniach osobistych systemu (strony internetowej serwera ICCF).
 
(D) [Drużynowe]: Adresy te są udostępniane jedynie dla biura turniejowego, kapitana drużyny oraz sędziego.
 
(E) O każdej nieprawidłowości w grze, zaistniałej między zawodnikami, należy niezwłocznie powiadomić sędziego.
 
(E) [Drużynowe]: O każdej nieprawidłowości w grze, zaistniałej między zawodnikami, należy niezwłocznie powiadomić sędziego za pośrednictwem kapitana drużyny.
 
(F) Sędzia i przeciwnicy muszą być niezwłocznie poinformowani, jeśli zdarzą się istotne uchybienia w pracy sprzętu lub oprogramowania.
 
(F) [Drużynowe]: Sędzia za pośrednictwem kapitana drużyny musi być niezwłocznie poinformowany, jeśli zdarzą się istotne uchybienia w pracy sprzętu lub oprogramowania.
 
6. Czas do namysłu i kary
 
(A) Każdemu zawodnikowi przysługuje 50 dni namysłu na każde 10 posunięć, chyba że warunki turnieju określają inne tempo gry.
 
(B) Czas zużyty na posunięcie liczony jest w pełnych dniach (okresy 24 godzinne).
Zawodnik ma 24 godziny namysłu na odpowiedź zanim serwer ICCF naliczy 1 (jeden) dzień namysłu na jego zegarze.
Czas namysłu naliczony zawodnikowi w odpowiedzi na ruch jest liczony w pełnych dniach – do 20 dnia, a podwójnie każdy dzień powyżej 20 dnia. Na przykład, zawodnikowi, który zużył co najmniej 23 dni namysłu (ale jeszcze nie 24 dni), zostanie naliczone 26 dni namysłu na jego zegarze.
Po osiągnięciu kontroli czasu czas pozostający na zegarze zawodnika jest przesuwany do przodu. Zarówno czas na odpowiedź jak i ogólny czas namysłu jest zatrzymywany podczas urlopu zawodnika.
 
(C) Podstawą dla daty i czasu serwera ICCF jest czas środkowoeuropejski (GMT), lub inny czas centralny uzależniony od lokalizacji serwera.
 
(D) Zawodnik, który przekroczył czas do namysłu przegrywa partię.
 
7. Urlop
 
(A) Każdy zawodnik ma prawo do 30 dni urlopu łącznie w każdym roku kalendarzowym.
 
(B) Zawodnik zamierzający wziąć urlop musi wysłać taką informację do systemu strony internetowej serwera ICCF z odpowiednim wyprzedzeniem, korzystając z dostępnych tam narzędzi. Nie jest możliwe wykonywanie posunięć za pośrednictwem serwera w czasie zgłoszonego urlopu.
 
(C) Sędzia może przyznać dodatkowy urlop do kolejnych 30 dni rocznie. W szczególnych przypadkach urlop może być zgłoszony (lub wydłużony) po fakcie. Podanie o taki urlop musi być wysłane do sędziego.
 
8. Wycofanie, śmierć, zastępstwo
 
(A) W przypadku śmierci zawodnika wszystkie jego niezakończone partie podlegają ocenie. Jeśli nie zakończył on żadnej partii wszystkie jego partie zostają anulowane.
 
(B) W przypadku wycofania się zawodnika, sędzia podejmuje decyzję zgodnie z zasadami opisanymi w paragrafie 6.3. przepisów turniejowych ICCF.
 
(A) [Drużynowe]: W przypadku wycofania się lub śmierci zawodnika sędzia wzywa kapitana do wyznaczenia zastępstwa w ciągu 2 miesięcy.
 
(B) [Drużynowe]: Zastępujący zawodnik może być zmuszony wystartować z karą czasową. Nowy zawodnik startuje w terminie wyznaczonym przez sędziego.
 
(C) [Drużynowe]: Jeśli zastępca nie może być wyznaczony, to sędzia podejmuje decyzję zgodnie z zasadami opisanymi w paragrafie 6.3. przepisów turniejowych ICCF.
 
(D) [Drużynowe]: Drużyna może wymienić najwyżej 50% swojego podstawowego składu w przypadkach wycofań i dokonać tylko jednej zmiany na szachownicy. Nie ma ograniczeń w przypadkach śmierci zawodnika.
 
9. Ocena
 
Jeśli partia nie została zakończona do dnia zamknięcia turnieju lub w przypadku usprawiedliwionego wycofania sędzia przystępuje do procedury oceny.
 
10. Orzeczenia i odwołania
 
(A) Sędzia może ukarać lub zdyskwalifikować zawodników, którzy łamią przepisy.
 
(B) Sędzia decyduje o każdej kwestii nie ujętej w niniejszych przepisach [zgodnie z zasadami przedstawionymi w statucie i przepisach turniejowych ICCF, zasadach postępowania lub przepisach gry FIDE]. W przypadkach przerwy w działaniu systemu sędzia decyduje czy zegary zawodników będą odpowiednio skorygowane.
 
(C) W ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji od sędziego, każdemu zawodnikowi przysługuje prawo złożenia odwołania do sędziego drugiej instancji [przewodniczącego odpowiedniej Komisji Apelacyjnej ICCF (używając dostępnych narzędzi na stronie internetowej serwera ICCF)], którego orzeczenie jest ostateczne.
 
(C) [Drużynowe]:  W ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji od sędziego, każdemu zawodnikowi przysługuje prawo złożenia odwołania (za pośrednictwem kapitana drużyny) do sędziego drugiej instancji [przewodniczącego odpowiedniej Komisji Apelacyjnej ICCF (używając dostępnych narzędzi na stronie internetowej serwera ICCF)], którego orzeczenie jest ostateczne.
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Powyższe przepisy gry zostały przyjęte na Kongresie ICCF w Leeds 2009 i wchodzą w życie z dniem 01.01.2010.
 
[Tłumaczenie robocze: Mariusz Wojnar, 28.06.2010]
 
 

 
 
 
 
 
statystyka Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja