Przepisy gry poczta
 
 

(Obowiązują od 01.01.2009)
 
Przepisy gry korespondencyjnej w indywidualnych i drużynowych turniejach granych za pośrednictwem poczty
(przepisy dotyczące tylko turniejów drużynowych zaznaczono kursywą oraz poprzedzono słowem "Drużynowe")
 
 
1. Gra i nadzór
 
(a) Partie powinny być rozgrywane zgodnie ze stosownymi "Przepisami Gry FIDE" [z wyjątkiem artykułów, które zostały specjalnie zmodyfikowane dla gry korespondencyjnej w niniejszym regulaminie].
(b) Za prowadzenie turnieju i przebieg partii jest odpowiedzialny wyznaczony sędzia (dyrektor turnieju).
(c) [Drużynowe] Każda drużyna posiada kapitana, który w imieniu zawodników utrzymuje stały kontakt z sędzią.
(d) [Drużynowe] W przypadkach nieporozumień między zawodnikami kapitanowie drużyn powinni próbować rozwiązać problem przed wysłaniem sprawy do sędziego.
 
2. Korespondencja
 
(a) Posunięcia powinny być kolejno numerowane i przesyłane
(b) [międzynarodową] notacją cyfrową (lub inną wzajemnie uzgodnioną),
(c) na kartkach pocztowych (lub w listach)
(d) zawierających nazwisko, adres i podpis nadawcy oraz
(e) prawidłowe powtórzenie ostatniego posunięcia przeciwnika wraz z potwierdzeniem daty stempla pocztowego odpowiedzi przeciwnika.
(f) Nadawca powinien również podać
(g) datę doręczenia ostatniego posunięcia przeciwnika i
(h) przewidywaną datę wysłania odpowiedzi.
(i) Brak tych dat, zmusza z kolei odbiorcę do ich określenia w sposób uzasadniony i powiadomienia przeciwnika przy wysyłaniu odpowiedzi.
(j) Jeśli przewidywana data wysłania posunięcia nie jest zgodna z datą stempla pocztowego, to powinna być skorygowana przez odbiorcę i podana przeciwnikowi do wiadomości przy wysyłaniu odpowiedzi.
(k) Czas namysłu na posunięcie (zobacz par. 6d) oraz czas łączny na partię powinny być również odnotowane.
(l) Jeśli zawodnicy znajdują się na różnych kontynentach to posunięcia w partii należy przesyłać pocztą lotniczą priorytetową (ekspresową). Komunikat turniejowy może wymagać tego samego w stosunku do pozostałych partii.
(m) Za obopólną zgodą można wysyłać posunięcia pocztą elektroniczną lub faksem, przy jednoczesnym przestrzeganiu niniejszych przepisów.
 
3. Brak odpowiedzi
 
(a) W przypadku nie otrzymania odpowiedzi na posunięcie w ciągu 16 dni plus średni czas przebiegu korespondencji w obie strony, posunięcie oraz wszystkie dane należy przeciwnikowi wysłać ponownie, z kopią do wiadomości sędziego. Odpowiadając na takie ponaglenie należy również poinformować kopią sędziego.
(a) [Drużynowe]: W przypadku nie otrzymania odpowiedzi na posunięcie w ciągu 16 dni plus średni czas przebiegu korespondencji w obie strony, posunięcie oraz wszystkie dane należy przeciwnikowi wysłać ponownie, z kopią do wiadomości sędziego (za pośrednictwem kapitana drużyny). Odpowiadając na takie ponaglenie należy również poinformować kopią sędziego (za pośrednictwem kapitana drużyny).
(b) Partie, w których przez 4 miesiące nie zostało wykonane żadne posunięcie, mogą być uznane za przegrane dla zawodnika, który nie powiadomił sędziego o opóźnieniu.
(b) [Drużynowe]: Partie, w których przez 4 miesiące nie zostało wykonane żadne posunięcie, mogą być uznane za przegrane dla zawodnika, którego kapitan drużyny nie powiadomił sędziego oraz kapitana drużyny przeciwnej o opóźnieniu.
 
4. Posunięcia i proponowane warianty
 
(a) W żaden sposób nie można cofnąć wysłanego prawidłowego posunięcia - błędy popełnione w zapisie obowiązują, o ile zapisane posunięcia można wykonać.
(b) Dla ważności wysyłanego posunięcia, konieczne jest prawidłowe powtórzenie ostatniego posunięcia przeciwnika.
(c) Nieczytelne, nieprawidłowe [lub dwuznaczne] posunięcia powinny być odesłane do nadawcy z prośbą o niezwłoczną korektę, przy czym nie obowiązuje zasada "dotknięta bierka idzie".
(d) Wiadomość wysłana bez własnego posunięcia traktuje się jako posunięcie nieczytelne.
(e) Opuszczenie czy też dodanie graficznych znaków szachowych (jak: "szach", "bicie", "bicie w przelocie") jest bez znaczenia [i nie ma wpływu na ważność posunięcia].
(f) Proponowane warianty obowiązują do chwili, w której odbiorca wykona posunięcie różniące się od proponowanego.
(g) Każde przyjęte posunięcie proponowanego wariantu powinno być prawidłowo powtórzone.
(h) Brak powtórzenia przyjętego wariantu jest traktowany jako posunięcie nieczytelne.
 
5. Zapisy partii, informacje i sprawozdawczość
 
(a) Cała korespondencja dotycząca gry, zapis partii i rejestr dat powinnybyć przechowywane do końca turnieju i przesłane do sędziego na jego żądanie.
(a) [Drużynowe]: Cała korespondencja dotycząca gry, zapis partii i rejestr dat powinnybyć przechowywane do końca turnieju i przesłane na żądanie do kapitana drużyny lub za jego pośrednictwem do sędziego.
(b) Jeśli zawodnik nie odpowie sędziemu na pytania w ciągu 14 dni plus średni czas przebiegu korespondencji w obie strony nie licząc urlopów, może być uznany za takiego, który wycofał się z turnieju.
(b) [Drużynowe]: Jeśli zawodnik nie odpowie kapitanowi drużyny (lub za jego pośrednictwem sędziemu) na pytania w ciągu 14 dni plus średni czas przebiegu korespondencji w obie strony nie licząc urlopów, może być uznany za takiego, który wycofał się z turnieju. Zobacz również par.9.
(c) Wszelkie zmiany stałego adresu lub adresu poczty elektronicznej powinny być zgłaszane sędziemu i przeciwnikom.
(c) [Drużynowe]: Wszelkie zmiany stałego adresu lub adresu poczty elektronicznej powinny być zgłaszane przeciwnikom oraz kapitanowi drużyny, który informuje o tym sędziego.
(d) O każdej niezgodności w grze, zaistniałej pomiędzy zawodnikami, należy natychmiast powiadomić sędziego.
(d) [Drużynowe] O każdej niezgodności w grze, zaistniałej pomiędzy zawodnikami, należy niezwłocznie powiadomić sędziego za pośrednictwem kapitana drużyny.
 
6. Czas do namysłu i kary
 
(a) Każdemu zawodnikowi przysługuje 30 dni namysłu na każde 10 posunięć,chyba że warunki turnieju określają inne tempo gry. Jeśli zgodnie z par.2(m) partia jest rozgrywana pocztą elektroniczną, wzajemnie akceptowane i uzgodnione z sędzią inne tempo gry może być zastosowane.
(a) [Drużynowe] Każdemu zawodnikowi przysługuje 30 dni namysłu na każde 10 posunięć,chyba że warunki turnieju określają inne tempo gry. Jeśli zgodnie z par.2(m) partia jest rozgrywana pocztą elektroniczną, wzajemnie akceptowane i uzgodnione z sędzią (za pośrednictwem kapitanów drużyn) inne tempo gry może być zastosowane.
(b) Dopuszcza się jednokrotne przekroczenie czasu.
(c) Czas zaoszczędzony przez zawodnika pozostaje do jego dyspozycji w dalszej części partii.
(d) Czas zużyty na posunięcie jest liczony w dniach jako różnica pomiędzy datą doręczenia ostatniej kartki przeciwnika a datą stempla pocztowego odpowiedzi. Jeśli zgodnie z par.2(m) partia jest rozgrywana pocztą elektroniczną, dopuszcza się wzajemnie uzgodnioną interpretację „daty otrzymania”, podlegającą akceptacji sędziego.
(d) [Drużynowe] Czas zużyty na posunięcie jest liczony w dniach jako różnica pomiędzy datą doręczenia ostatniej kartki przeciwnika a datą stempla pocztowego odpowiedzi. Jeśli zgodnie z par.2(m) partia jest rozgrywana pocztą elektroniczną, dopuszcza się wzajemnie uzgodnioną interpretację „daty otrzymania”, podlegającą akceptacji sędziego (uzyskaną za pośrednictwem kapitanów drużyn).
(e) Jeśli zawodnik zużywa więcej niż 12 dni namysłu nad jednym posunięciem, czas namysłu po 12 dniu liczy się podwójnie. Oznacza to, że zawodnikowi który zużył 15 dni kalendarzowych nalicza się 18 dni namysłu. Nie wpływa to na podstawę ponaglenia (monitu) lub innych przepisów jak par.3(b), który dotyczy dni kalendarzowych (nie wliczając urlopu).
Oczywiście ma to wpływ na przekroczenie czasu.
(f) Czas przebiegu korespondencji nie jest wliczany.
(g) Posunięcia z przyjętego wariantu są wliczane odpowiadającemu do czasu zużytego na pierwsze posunięcie z tego wariantu.
(e) Karę 5 dni czasu do namysłu dolicza się zawodnikowi, który wysyła nieczytelne, nieprawidłowe lub dwuznaczne posunięcie albo nieprawidłowo powtarza ostatnie posunięcie przeciwnika lub nie wysyła posunięcia pocztą lotniczą kiedy jest to wymagane.
 
7. Przekroczenie czasu.
 
(a) Reklamacja związana z przekroczeniem czasu powinna być wysłana sędziemu najpóźniej wraz z odpowiedzią na 10-te, 20-te itd. posunięcie.
(a) [Drużynowe] Reklamacja związana z przekroczeniem czasu powinna być wysłana sędziemu (za pośrednictwem kapitana drużyny) najpóźniej wraz z odpowiedzią na 10-te, 20-te itd. posunięcie.
(b) Jednocześnie o złożonej reklamacji należy poinformować przeciwnika.
(c) Protest należy wysłać sędziemu w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji, w przeciwnym przypadku reklamacja zostanie uznana, chyba że jest ona całkowicie bezpodstawna.
(c) [Drużynowe]: Protest należy wysłać do sędziego (za pośrednictwem kapitana drużyny) w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji, w przeciwnym przypadku reklamacja zostanie uznana, chyba że jest ona całkowicie bezpodstawna.
(d) Sędzia informuje obu zawodników o podjętej decyzji.
(d) [Drużynowe]: Sędzia informuje obu kapitanów o podjętej decyzji, a ich obowiązkiem jest bezzwłoczne przekazanie jej swoim zawodnikom.
(e) Jeśli sędzia utrzymuje w mocy reklamację, to czas do namysłu zawodnikowi, który go przekroczył, liczy się od nowa od dnia otrzymania reklamacji.
(f) Zawodnik, który przekroczył czas do namysłu po raz drugi, przegrywa partię.
(g) Jeśli sędzia oddali reklamację, uznając ją za bezpodstawną, może postanowić, że kolejna reklamacja złożona przez tego zawodnika dotycząca tej samej kontroli nie będzie przyjęta.
 
8. Urlop
 
(a) Każdy zawodnik ma prawo do 30 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.
(b) Przed rozpoczęciem urlopu, zawodnicy są zobowiązani do powiadomienia o nim przeciwników i sędziego.
(b) [Drużynowe] Przed rozpoczęciem urlopu, zawodnicy są zobowiązani do powiadomienia o nim przeciwników i sędziego (za pośrednictwem kapitana drużyny).
(c) Sędzia może dodatkowo zwiększyć urlop do kolejnych 30 dni rocznie. W szczególnych przypadkach urlop może być zgłoszony po fakcie lub też wydłużony.
 
9. Wycofanie
 
(a) W przypadku wycofania się lub śmierci zawodnika, sędzia decyduje o ewentualnym anulowaniu wszystkich partii zawodnika, bądź też o przekazaniu do oceny niezakończonych partii względnie uznaniu ich za przegrane.
(a) [Drużynowe] W przypadku wycofania się lub śmierci zawodnika, sędzia wzywa kapitana do wyznaczenia zastępstwa w ciągu 2 miesięcy.
(b) [Drużynowe] Zastępujący zawodnik może być zmuszony wystartować z pierwszym przekroczeniem czasu. Nowy zawodnik rozpoczyna gę w terminie wyznaczonym przez sędziego.
(c) [Drużynowe]: Jeśli kapitan drużyny nie jest w stanie uzyskać dokumentacji od zawodnika zastępowanego, dostarcza ją kapitan drużyny przeciwnej.
(d) [Drużynowe]: Jeśli zastępca nie może być wyznaczony, to sędzia podejmuje decyzję zgodnie z par. 6.3.e przepisów turniejowych.
(e) [Drużynowe]: Drużyna może wymienić najwyżej 50% swojego podstawowego składu w przypadkach wycofań i dokonać tylko jednej zmiany na szachownicy. Nie ma ograniczeń w przypadkach śmierci zawodnika.
 
10. Ocena
 
(a) Jeśli partia nie została zakończona do dnia zamknięcia turnieju lub w przypadku usprawiedliwionego wycofania sędzia przystępuje do procedury oceny.
 
11. Weryfikacja wyników
 
(a) Obaj zawodnicy są zobowiązani do wysłania do sędziego wyniku i czytelnego zapisu partii [w miarę możliwości w pliku PGN] natychmiast po jej zakończeniu.
(a) [Drużynowe]: Obaj zawodnicy są zobowiązani do wysłania do sędziego (za pośrednictwem kapitana drużyny) wyniku i czytelnego zapisu partii [w miarę możliwości w pliku PGN] natychmiast po jej zakończeniu.
(b) Wynik zostaje oficjalnie uznany tylko po otrzymaniu zapisu partii.
(c) Brak zapisu od obu zawodników może spowodować uznanie partii jako obustronnie przegranej.
(c) [Drużynowe]: Brak zapisu od obu kapitanów może spowodować uznanie partii jako obustronnie przegranej.
 
12. Orzeczenia i odwołania
 
(a) Sędzia może ukarać lub zdyskwalifikować zawodników, którzy łamią przepisy i
(b) decyduje o każdej kwestii nie ujętej w niniejszych przepisach zgodniez zasadami zawartymi w przedmowie do Przepisów FIDE..
(c) W ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji sędziego, każdemu zawodnikowi przysługuje prawo do złożenia odwołania do sędziego drugiej instancji [przewodniczącego odpowiedniej Komisji Apelacyjnej ICCF], którego orzeczenie jest ostateczne.
(c)[Drużynowe]:W ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji sędziego, każdemu zawodnikowi przysługuje prawo złożenia odwołania (za pośrednictwem kapitana drużyny) do sędziego drugiej instancji [przewodniczącego odpowiedniej Komisji Apelacyjnej ICCF], którego orzeczenie jest ostateczne.
 
xxxxxxxxxxxxxxx
Powyższe przepisy gry zostały przyjęte na Kongresie ICCF w Pleven 2008 i wchodzą w życie z dniem 01.01.2009.
 
[Tłumaczenie robocze: Mariusz Wojnar, 18.08.2010]
 
 
 
 
 
 
statystyka Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja