Przepisy gry e-mail
 

http://www.iccf.com/content/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=58

 
Przepisy gry za pośrednictwem poczty elektronicznej nie zostały zmienione i od roku 2009 nie należy oczekiwać kolejnych aktualizacji [gdyż turnieje są rozgrywane za pośrednictwem serwera]. To samo dotyczy wytycznych do przepisów gry.
 
(Obowiązują od 01.01.2006) 
 
INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE PRZEPISY GRY ICCF
dotyczące gry za pośrednictwem poczty elektronicznej
(przepisy dotyczące tylko turniejów drużynowych zaznaczono kursywą oraz poprzedzono słowem "Drużynowe")
 
1. Gra i nadzór
 
(a) Partie powinny być rozgrywane za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie ze stosownymi "Przepisami Gry FIDE".
(b) Za prowadzenie turnieju i przebieg partii jest odpowiedzialny wyznaczony sędzia (dyrektor turnieju).
(c) Partie rozgrywane są za pomocą poczty elektronicznej. Jeśli zawodnik straci dostęp do niej i jest niemożliwy z jakiejkolwiek przyczyny powrót dostępności w ciągu 30 dni, to zawodnika uważa się za takiego, który wycofał się z turnieju. Okres 30 dni jest dozwolony raz w roku kalendarzowym.
(d) [Drużynowe] Każda drużyna posiada kapitana, który w imieniu zawodników utrzymuje stały kontakt z sędzią.
(e) [Drużynowe] W przypadkach nieporozumień między zawodnikami kapitanowie drużyn powinni próbować rozwiązać problem przed wysłaniem sprawy do sędziego.
(f) [Drużynowe] Jeśli zawodnik straci dostęp do poczty elektronicznej i jest niemożliwy z jakiejkolwiek przyczyny powrót dostępności w ciągu 30 dni, to musi on być zastąpiony przez innego zawodnika, zdolnego kontynuować grę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Patrz także par.9
 
2. Korespondencja
 
(a) Posunięcia powinny być kolejno numerowane i przesyłane
(b) międzynarodową notacją cyfrową (lub inną wzajemnie uzgodnioną),
(c) za pośrednictwem poczty elektronicznej
(d) zawierających nazwisko i adres poczty elektronicznej nadawcy oraz
(e) ciągły zapis wszystkich posunięć wraz z potwierdzeniem daty wysłania ostatniej wiadomości przez przeciwnika.
(f) Nadawca powinien podać w odpowiedzi
(g) datę otrzymania ostatniej wiadomości od przeciwnika i
(h) przewidywaną datę wysłania odpowiedzi.
(i) Brak tych dat, zmusza z kolei odbiorcę do ich określenia w sposób uzasadniony i powiadomienia przeciwnika przy wysyłaniu odpowiedzi.
(j) Jeśli przewidywana data wysłania posunięcia nie jest zgodna z datą ukazaną przy przesłanej wiadomości, to powinna być skorygowana przez odbiorcę przy wysyłaniu odpowiedzi i podana przeciwnikowi.
(k) Czas namysłu na posunięcie (zobacz par. 6d) oraz czas łączny na partię   winny być również odnotowane.
 
3. Brak odpowiedzi
 
(a) W przypadku nie otrzymania odpowiedzi na posunięcie w ciągu 16 dni, posunięcie oraz wszystkie dane należy przeciwnikowi wysłać ponownie, z kopią do sędziego. Odpowiadając na takie powtórzenie należy kopię wysłać również do sędziego.
(a) [Drużynowe] W przypadku nie otrzymania odpowiedzi na posunięcie w ciągu 16 dni, posunięcie oraz wszystkie dane należy wysłać przeciwnikowi ponownie, z kopią do kapitana swojej drużyny, a ten do sędziego. Odpowiadając na takie powtórzenie należy również poinformować kopią swojego kapitana, a ten sędziego.
(b) Partie, w których przez 40 dni nie zostało wysłane żadne posunięcie, mogą być uznane za przegrane dla zawodnika, który nie powiadomił sędziego i przeciwnika o zwłoce w grze.
(b) [Drużynowe] Partie, w których przez 40 dni nie zostało wysłane żadne posunięcie, mogą być uznane za przegrane dla zawodnika, którego kapitan nie powiadomił sędziego oraz kapitana drużyny przeciwnej o zwłoce w grze.
 
4. Posunięcia i proponowane warianty
 
(a) W żaden sposób nie można cofnąć wysłanego prawidłowego posunięcia - błędy popełnione w zapisie obowiązują, o ile zapisane posunięcia można wykonać.
(b) Dla ważności wysyłanego posunięcia, konieczne jest prawidłowe powtórzenie ostatniego posunięcia przeciwnika.
(c) Nieczytelne, nieprawidłowe lub dwuznaczne posunięcia powinno być odesłane do nadawcy z prośbą o niezwłoczną korektę, przy czym w grze korespondencyjnej nie obowiązuje zasada "dotknięta bierka idzie".
(d) Wiadomość elektroniczna wysłana bez własnego posunięcia traktuje się jako posunięcie nieczytelne.
(e) Opuszczenie czy też dodanie graficznych znaków szachowych (jak: "szach", "bicie", "bicie w przelocie") jest bez znaczenia [i nie ma wpływu na ważność posunięcia].
(f) Proponowane warianty obowiązują do chwili, w której odbiorca wykona posunięcie różniące się od proponowanego.
(g) Każde przyjęte posunięcie proponowanego wariantu powinno być prawidłowo powtórzone.
(h) Brak powtórzenia przyjętego wariantu jest traktowany jako posunięcie nieczytelne.
 
5. Zapisy partii, informacje i sprawozdawczość
 
(a) Cała korespondencja dotycząca gry, zapis partii i rejestr dat powinny być przechowywane do końca turnieju i przesłane do sędziego na jego żądanie.
(a) [Drużynowe] Cała korespondencja dotycząca gry, zapis partii i rejestr dat powinny być przechowywane do końca turnieju i przesłane do kapitana drużyny (lub poprzez kapitana do sędziego) na jego żądanie.
(b) Zawodnik nie odpowiadający sędziemu na pytania w ciągu 14 dni (nie licząc urlopu), może zostać uznany za takiego, który wycofał się z turnieju.
(b) [Drużynowe] Zawodnik nie odpowiadający na pytania kapitana drużyny (lub poprzez niego na pytania sędziego) w ciągu 14 dni, może zostać uznany za takiego, który wycofał się z turnieju. Zobacz także par. 9.
(c) Wszelkie zmiany stałego adresu [pocztowego lub poczty elektronicznej] powinny być zgłaszane sędziemu i przeciwnikom.
(c) [Drużynowe] Wszelkie zmiany stałego adresu [pocztowego lub poczty elektronicznej]  powinny być zgłaszane przeciwnikom i kapitanowi, który informuje o tym sędziego.
(d) O każdej niezgodności w grze, zaistniałej pomiędzy zawodnikami, należy natychmiast powiadomić sędziego.
(d) [Drużynowe] O każdej niezgodności w grze, zaistniałej pomiędzy zawodnikami, należy niezwłocznie powiadomić sędziego za pośrednictwem kapitana drużyny.
(e) Sędzia i przeciwnicy muszą być niezwłocznie poinformowani, jeśli zdarzą się istotne uchybienia w pracy sprzętu lub oprogramowania.
(e) [Drużynowe]: Sędzia poprzez kapitana drużyny oraz przeciwnicy muszą być niezwłocznie poinformowani, jeśli zdarzą się istotne uchybienia w pracy sprzętu lub oprogramowania
 
6. Czas namysłu i kary
 
(a) Każdemu zawodnikowi przysługuje 50 dni namysłu na każde 10 posunięć, chyba że warunki turnieju określają inne tempo gry.
(b) Czas zaoszczędzony przez zawodnika pozostaje do jego dyspozycji w dalszej części partii.
(c) Czas zużyty na posunięcie liczony w dniach jest różnicą pomiędzy datą wysłania odpowiedzi a datą otrzymania ostatniego posunięcia przeciwnika. Jeżeli odbiorca otrzymuje posunięcie do godz. 20.00 (czasu lokalnego odbiorcy) to czas otrzymania liczy się od tego dnia, natomiast jeżeli po godz. 20.00 (czasu lokalnego odbiorcy) to czas otrzymania przyjmuje się od dnia następnego.
(d) Posunięcia z przyjętego wariantu są wliczane odpowiadającemu do czasu zużytego na pierwsze posunięcie z tego wariantu.
(e) Karę 2 dni czasu do namysłu dolicza się zawodnikowi, który wysyła nieczytelne, nieprawidłowe lub dwuznaczne posunięcie albo nieprawidłowo powtarza ostatnie posunięcie przeciwnika.
(f) Zawodnik, który przekraczył czas do namysłu, przegrywa partię.
 
7. Przekroczenie czasu
 
(a) Reklamacje związane z przekroczeniem czasu powinny być wysłane sędziemu wraz ze wszystkimi danymi dotyczącymi tej partii najpóźniej wraz z odpowiedzią na 10., 20., itd. posunięcie.
(a) [Drużynowe]: Reklamacje związane z przekroczeniem czasu powinny być wysłane do sędziego (za pośrednictwem kapitana drużyny) wraz z wszystkimi danymi dotyczącymi tej partii najpóźniej wraz z odpowiedzią na 10., 20., itd. posunięcie.
(b) Jednocześnie o złożonej reklamacji należy poinformować przeciwnika.
(b) [Drużynowe]: Jednocześnie o złożonej reklamacji należy poinformować pocztą elektroniczną przeciwnika z kopią do kapitana i sędziego.
(c) Protest należy wysłać sędziemu w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji, w przeciwnym przypadku reklamacja zostanie uznana, chyba że jest ona całkowicie bezpodstawna.
(c) [Drużynowe]: Protest należy wysłać do sędziego (za pośrednictwem kapitana drużyny) w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji, w przeciwnym przypadku reklamacja zostanie uznana, chyba że jest ona całkowicie bezpodstawna.
(d) Sędzia informuje obu zawodników o podjętej decyzji.
(d) [Drużynowe]: Sędzia informuje obu kapitanów o podjętej decyzji, a ich obowiązkiem jest bezzwłoczne przekazanie jej swoim zawodnikom.
(e) Jeśli sędzia podtrzymuje reklamację, to zawodnik przekraczający czas przegrywa partię.
(f) Jeśli sędzia oddali reklamację, uznając ją za bezpodstawną, może postanowić, że kolejna reklamacja złożona przez tego zawodnika dotycząca tej samej kontroli nie będzie przyjęta.
 
8. Urlop
 
(a) Każdy zawodnik ma prawo do 30 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.
(b) Przed rozpoczęciem urlopu, zawodnicy są zobowiązani do powiadomienia o nim przeciwników i sędziego.
(b) [Drużynowe]: Przed rozpoczęciem urlopu, zawodnicy są zobowiązani do powiadomienia o nim przeciwników i swojego kapitana, a ten sędziego. 
(c) Sędzia może dodatkowo zwiększyć urlop do kolejnych 30 dni rocznie. W szczególnych przypadkach urlop może być zgłoszony po fakcie lub też wydłużony.
 
9. Wycofanie, śmierć [zastępstwo zawodnika]
 
(a) W przypadku wycofania się lub śmierci zawodnika, sędzia decyduje o ewentualnym anulowaniu wszystkich partii zawodnika, bądź też o przekazaniu do oceny niezakończonych partii względnie uznaniu ich za przegrane.
(a) [Drużynowe]: W przypadku wycofania się lub śmierci zawodnika, sędzia wzywa kapitana do wyznaczenia zastępstwa w ciągu 2 miesięcy.
(b) [Drużynowe]: Nowy zawodnik rozpoczyna grę w terminie wyznaczonym przez sędziego.
(c) [Drużynowe]: Jeśli kapitan drużyny nie jest w stanie uzyskać dokumentacji od zawodnika zastępowanego, dostarcza ją kapitan drużyny przeciwnej.
(d) [Drużynowe]: Jeśli zastępca nie może być wyznaczony, to sędzia podejmuje decyzję zgodnie z par. 6.3.e przepisów turniejowych.
(f) [Drużynowe]: Drużyna może wymienić najwyżej 50% swojego podstawowego składu w przypadkach wycofań i dokonać tylko jednej zmiany na szachownicy. Nie ma ograniczeń w przypadkach śmierci zawodnika.
 
10. Ocena
 
Jeśli partia nie została zakończona do dnia zamknięcia turnieju lub w przypadku usprawiedliwionego wycofania sędzia przystępuje do procedury oceny.
 
11. Weryfikacja wyników
 
(a) Natychmiast po zakończeniu partii obaj zawodnicy są zobowiązani wysłać do sędziego wynik oraz czytelny zapis partii, najlepiej w formacie PGN.
(a) [Drużynowe]: Natychmiast po zakończeniu partii obaj zawodnicy są zobowiązani wysłać do sędziego (za pośrednictwem kapitanów drużyn) wynik oraz czytelny zapis partii, najlepiej w formacie PGN.
(b) Wynik zostaje oficjalnie uznany tylko po otrzymaniu zapisu partii.
(c) Brak zapisu od obu zawodników może spowodować uznanie partii jako obustronnie przegranej.
(c) [Drużynowe]: Brak zapisu partii od obu kapitanów może spowodować uznanie partii jako obustronnie przegranej.
 
12. Decyzje i odwołania
 
(a) Sędzia może ukarać lub zdyskwalifikować zawodników, którzy łamią przepisy i
(b) decyduje o każdej kwestii nie ujętej w przepisach zgodnie z zasadami zawartymi w przedmowie do Przepisów FIDE..
(c) W ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji od sędziego, każdemu zawodnikowi przysługuje prawo do złożenia odwołania do przewodniczącego Komisji Odwoławczej ICCF, którego orzeczenie jest ostateczne.
(c) [Drużynowe]: W ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji od sędziego, każdemu kapitanowi przysługuje prawo do złożenia odwołania do przewodniczącego Komisji Odwoławczej ICCF, którego orzeczenie jest ostateczne.
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Przepisy zostały zaakceptowane przez Kongres ICCF 2005 (Villa La Angostura) i obowiązują od dnia 01.01.2006 r [jeszcze dla turniejów rozpoczętych za pośrednictwem poczty elektronicznej przed dniem 31.12.2008 do dnia ich zakończenia].
 
 [Tłumaczenie robocze: Mariusz Wojnar, 17.08.2010]
 
 
 
 
 
statystyka Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja